Facebook

 

Migawki

Kontakt

arnold_janssenZgromadzenie Słowa Bożego (Księża Werbiści)
ul. Jagiellońska 45
www.werbisci.pl

Założycielem zgromadzenia jest
Św. ARNOLD JANSSEN
beatyfikowany - 19 października 1975
kanonizowany - 5 października 2003
     
        Święty Założyciel urodził się 5 listopada 1837 roku, w Goch, w nadreńskim miasteczku blisko granicy z Holandią, około 10 km od Sanktuarium Maryjnego Kevelaer. Był kapłanem diecezji Münster. Przyszło mu żyć i pracować w okresie szalejącego Bismarckowskiego Kulturkampfu, gdzie państwo ingerowało w poczynania Kościoła. Arnoldowi na sercu leżały dwie sprawy Kościoła: misje zagraniczne i zjednoczenie chrześcijan. Ponieważ nie mógł założyć żadnego domu misyjnego na terenie Niemiec, dlatego kupił starą gospodę parę kilometrów za granicą holenderską w Steyl. Tu 8 września 1875 roku swoją działalność rozpoczęło Zgromadzenie Słowa Bożego.

    Konstytucje zgromadzenia zaczynają się od słów: „Boża miłość i łaska zgromadziła nas z różnych narodów i kontynentów w jedną misyjną wspólnotę zakonną. Jest ona poświęcona Słowu Bożemu i nosi Jego imię: Zgromadzenie Słowa Bożego". Posługujemy się skrótem - SVD. W Polsce nazywamy się werbistami - od łacińskiego verbum, co znaczy słowo. Św. Arnold założył werbistów jako wspólnotę kapłanów i braci ze zwykłymi ślubami zakonnymi,oraz dwa zgromadzenia żeńskie - czynne i kontemplacyjne wspólnoty misyjne (Służebnice Ducha Świętego - SSpS i Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji - SSpSAP).

 

       Gdy Arnold Janssen umierał (15 stycznia 1909 roku), po 34 latach działalności, jego zgromadzenia liczyły 430 kapłanów, 400 alumnów, 566 braci, 558 sióstr w obu zgromadzeniach żeńskich i 500 uczniów misyjnych. Na początku 2006 roku «Rodzina Arnoldowa» liczyła 10.143 kobiet i mężczyzn z ponad 65 krajów świata. Werbistów ogółem jest 6.102 (co dziesiąty pochodzi z Polski); «sióstr niebieskich» jest 3.651, a «sióstr różowych» - 390. Prawie połowa werbistów (48,8 %) wywodzi się z 4 narodowości azjatyckich. Są to Indonezyjczycy, Hindusi, Filipinczycy i Wietnamczycy. Pozostała «połowa» werbistów (51,2 %) wywodzi się z 61 narodowości. Wśród «nieazjatyckich» werbistów Polacy są na pierwszym miejscu.

 

   Posłannictwo werbistów konstytucje zgromadzenia ujmują w sposób następujący: „Jako członkowie Zgromadzenia Słowa Bożego uważamy za swój obowiązek: głosić Słowo Boże wszystkim ludziom, tworzyć nowe wspólnoty Ludu Bożego, zabiegać o ich wzrost, jak i o ich łączność między sobą i z Kościołem powszechnym. Na pierwszym miejscu i przede wszystkim pracujemy tam, gdzie Ewangelii jeszcze w ogóle nie głoszono, albo głosi się ją w niedostatecznym stopniu, albo gdzie Kościół miejscowy sam nie jest jeszcze zdolny do życia. Wszystkie inne zadania należy ukierunkować na te pierwszorzędne cele" (Konst.102).

 

        Działalność werbistów znajduje się w nurcie nauczania papieża Jana Pawła II, który w encyklice Redemptoris missio (z roku 1990) pisał o jednej misji Kościoła w trzech sytuacjach: „patrząc na dzisiejszy świat z punktu widzenia ewangelizacji, można wyróżnić trzy sytuacje. Pierwsza sytuacja dotyczy misji ad gentes. Chodzi o narody, w których Chrystus i Jego Ewangelia nie są znane. Po drugie chodzi o wspólnoty chrześcijańskie, w których prowadzi się działalność duszpasterską Kościoła. Sytuacja trzecia jest pośrednia, dotyczy krajów, w których całe grupy ochrzczonych utraciły sens wiary. W tym wypadku zachodzi potrzeba «nowej ewangelizacji» albo «reewangelizacji»" (RMis 33).

 
Werbiści zatem pracują wśród ludzi jeszcze niewierzących w Chrystusa. Duszpasterzują wśród ludzi już wierzących w Chrystusa. 
I prowadzą nową ewangelizację wśród ludzi już niewierzących w Chrystusa.

      Św. Arnold nigdy nie był na misjach. Organizował tzw. «zaplecze misyjne», bez którego głoszenie Ewangelii w dalekim świecie jest niemożliwe. W osobie św. Założyciela Werbistów ludzie mieszkający nad Odrą i Wisłą, pomiędzy Bałtykiem a Giewontem, mają swojego patrona. Bez opuszczenia swojej ojczyzna, mogą wypełniać katolicki obowiązek misyjny. W osobie Św. Józefa Freinademetza, jednego z pierwszych werbistowskich misjonarzy w Chinach, swojego orędownika mają misjonarze i misjonarki «pierwszego przepowiadania», ponieważ ich zadaniem jest głoszenie Ewangelii, gdzie Chrystus nie jest jeszcze znany i gdzie Kościół nie zapuścił jeszcze korzeni.
    Formacja kapłańska, zakonna i misyjna u werbistów trwa 8 -10 lat. Kandydaci odbywają roczny nowicjat w Chludowie koło Poznania. Studiują filozofię i teologię w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie (seminarium to jest częścią integralną Wydziału Teologii UWM w Olsztynie). Alumni odbywają roczną praktykę tzw. Regency (jest to praca poza seminarium, celem lepszego poznania życia w «świecie») lub trzyletną praktykę OTP (Overseas Traing Program - program formacji transkulturowej, praktyczny program przygotowania do misji). Niektórzy studiują w zagranicznych seminariach zgromadzenia.

   Większość członków Zgromadzenia Słowa Bożego prowadzi działalność w krajach misyjnych. Na 606 werbistów pochodzenia polskiego około 300 pracuje na misjach. Pozostali pracują i uczą się w Polsce. Organizują animację misyjną, która uwrażliwia wiernych na sprawy misyjne Kościoła. Prowadzą apostolat biblijny. Głoszą rekolekcje i misje ludowe. Pomagają w duszpasterstwie parafialnym. Pracują w parafiach, w seminarium misyjnym i na kilku uniwersytetach (KUL w Lublinie, UKSW w Warszawie, UWM w Olsztynie, UAM w Poznaniu). Pracują także wśród emigrantów i uchodźców. Angażują się w działalność wydawniczą (wydawnictwo Verbinum i drukarnia w Górnej Grupie) i w środkach masowego komunikowania (prasa, radio, telewizja, np. O. Andrzej Danilewicz ma swoje audycje w Radio Maryja i w telewizji Trwam).

 
   Od strony finansowej działalność polskich werbistów opiera się na ofiarach dobrodziejów misyjnych. Bez tych «ludzi dobrej woli» tak rozległa działalność nie jest do pomyślenia. I werbiści są wdzięczni za każdy grosz.
Waldemar Wesoły SVD

 Jednym z podstawowych zadań Zgromadzenia w Polsce jest formacja i kształcenie przyszłych misjonarzy. 
   Najważniejszą rolę pełni tutaj Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii. Przez ponad pięćdziesiąt lat działalności dało Kościołowi ponad 600 misjonarzy - kapłanów i braci zakonnych.Obecnie każdego roku jego mury opuszcza kilku nowych misjonarzy. 

  Drugim ważnym polem działalności werbistów jest szeroko pojęta animacja misyjna polskiego społeczeństwa. Wymienić tutaj należy:

-  organizację imprez oraz cyklicznych akcji o charakterze ściśle animacyjnym, w tym "Wakacji z misjami" oraz akcji "Kierowcy Misjom"

-     
działalność duszpasterską na terenie parafii

-     
duszpasterstwo rekolekcyjne (Górna Grupa, Laskowice Pomorskie, Nysa)

duszpasterstwo specjalistyczne wśród mniejszości narodowych, emigrantów, narkomanów, chorych na AIDS, dzieci ulicy itp. (Białystok, Warszawa)

pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Teologii Katolickiej, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Kolegium Teologicznym w Królewcu

działalność w środkach społecznego przekazu: Wydawnictwo VERBINUM , czasopismo "Misjonarz", programy radiowe i telewizyjne, itp. (Warszawa, Laskowice Pom.)

-     
działalność Apostolatu Biblijnego (Laskowice Pomorskie)

działalność dydaktyczną: szkoła językowa (Nysa), Liceum Ogólnokształcące (Laskowice Pomorskie)

działalność Muzeum Misyjno-Etnograficznego (Pieniężno wraz z filiami w Białymstoku, Chludowie, Górnej Grupie, Nysie i Laskowicach Pomorskich)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POLECAMY

  SP Pallotti w Lublinie     Przemiana.pl